Dilynwch ni ar Trydar

Tweets by CIEREI_Bangor

Croeso i’r Sefydliad Cydweithredol dros Ymchwil Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI)

Mae CIEREI yn sefydliad cydweithredol, dwyieithog ac amlddisgyblaethol i greu tystiolaeth ymchwil gyda'r prif nod o gael effaith gadarnhaol ar ddysgu a lles plant drwy ysgolion.

Cydweithio

Mae CIEREI yn gydweithrediad rhwng GwE (y Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol  Gogledd Cymru), Prifysgol Bangor (dan arweiniad Ysgol Gwyddorau Addysgol a'r Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol), a chyrff a sefydliadau eraill sydd â diddordeb personol mewn gwella canlyniadau addysgol a lles plant.

Mae CIEREI yn cydweithio â nifer o ganolfannau, gweler Cymuned Ymchwil CIEREI.

Clystyrau Ymchwil

Hyrwyddo Dwyieithrwydd ac Addysg Gymraeg

Mae'r clwstwr ymchwil hwn yn canolbwyntio ar archwilio a gwella dwyieithrwydd yng nghyd-destun addysg iaith yng Nghymru a thu hwnt, gan fynd i'r afael â materion pwysig yn ymwneud â dwyieithrwydd, caffael iaith a chadw a hyrwyddo'r Gymraeg

 • Caffaeliad a Datblygu Iaith
 • Polisi Iaith a Chynllunio
 • Dylunio Cwricwlwm ac Addysgeg ar gyfer Dysgu Iaith
 • Dwyieithrwydd a Buddiannau Gwybyddol
 • Hunaniaeth Iaith a Threftadaeth Ddiwylliannol
 • Technoleg a Dysgu Iaith
 • Trawsieithu

Gwella ecwiti a chynhwysiant

Ymroddedig i hyrwyddo dealltwriaeth, strategaethau ymyrraeth a pholisïau sy'n hyrwyddo tegwch a chynhwysiant ar draws gwahanol barthau cymdeithasol. Y gwerth craidd yw mynd i'r afael ag anghydraddoldebau systemig trwy ymchwil trwyadl a gweithredu gwyddoniaeth a chreu newid cadarnhaol mewn cyd-destunau lleol a byd-eang.

 • Cyfiawnder Cymdeithasol a Dadansoddiad Polisi
 • Ecwiti Addysg
 • Technoleg Addysgol
 • Gwahaniaethu a Hunaniaeth
 • Cyflogaeth a Chynhwysiant Cymunedol

Optimeiddio lles a Gwydnwch

Datblygu ein dealltwriaeth o lesiant, iechyd meddwl a strategaethau sy'n meithrin gwytnwch mewn unigolion a chymunedau. Yn cyfrannu at ddatblygu arferion, ymyriadau a pholisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy'n gwella lles unigolion a chymunedau.

 • Ymyriadau Iechyd Meddwl
 • Gwydnwch a lles ar draws hyd oes
 • Cefnogaeth gymdeithasol a chysylltiadau
 • Rôl diwylliant a chyd-destun
 • Technoleg ac iechyd meddwl
 • Ymwybyddiaeth ofalgar ac arferion meddwl-corff

Addysg Athrawon, Arweinyddiaeth ac Ymarfer Proffesiynol

Gwella hyfforddiant athrawon, meithrin arferion addysgeg effeithiol a chefnogi dysgu proffesiynol parhaus athrawon. Yn cyfrannu at wella rhaglenni addysg athrawon, datblygu dulliau hyfforddi effeithiol ac ansawdd cyffredinol yr addysg a ddarperir i'r holl fyfyrwyr.

 • Addysg Gychwynnol i Athrawon
 • Dysgu Proffesiynol Athrawon
 • Addysgeg a Chyfarwyddyd Effeithiol
 • Asesu ac Adborth
 • Arweinyddiaeth Addysgol ac Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu
 • Arferion Cydweithredol a Myfyriol
 • Diwygio Polisi ac Addysg