Cymuned Ymchwil Y Sefydliad Cydweithredol dros Ymchwil, Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI)

Canolfannau

Myfyrwyr Ymchwil

Ysgol Seicoleg

Enw a Phroffil    E-bost Pwnc ymchwil
Suzy Clarkson s.clarkson@bangor.ac.uk

Hap-dreial rheoledig Kiva

Cameron Downing psuc0b@bangor.ac.uk

Cydnabod a deall anawsterau ysgrifennu mewn plant a hyrwyddo'r ddealltwriaeth hon gydag athrawon ac ymarferwyr.

Ceridwen Evans ceridwen.evans@bangor.ac.uk

Defnyddio Cefnogaeth Weithredol i wella sgiliau cyflogadwyedd mewn oedolion ifanc ag anableddau deallusol.

Denise Foran  pspe30@bangor.ac.uk

Defnyddio Dadansoddiad Cymhwysol o Ymddygiad mewn ysgol anghenion arbennig yn y DU

Anwen Rhys Jones seu84e@bangor.ac.uk  
Stephanie Hastings  psp526@bangor.ac.uk

Addasu sgiliau Therapi Ymddygiad Dilechdidol i bobl ifanc ag anhwylder syndrom awtistiaeth

Rebekah Kaunhoven psp233@bangor.ac.uk

Effaith hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar ar reoli emosiynau mewn plant ysgol gynradd

 Sue Layland s.c.layland@bangor.ac.uk   
Katy Lee k.lee@bangor.ac.uk

Ymyriad a chanlyniadau i blant a phobl ifanc ag awtistiaeth, anghenion cymhleth ac ymddygiad heriol

Mariel Ines Marcano-Olivier psp525@bangor.ac.uk

Ymddygiad bwyta, fel bwyta'n iach, bwyta bwydydd sy'n uchel mewn braster, siwgr a halen (HFSS)

Kaydee Owen kaydee.owen@bangor.ac.uk

Defnyddio SAFMEDS i gynyddu sgiliau rhifedd plant oedran cynradd

Joshua Payne psp0a1@bangor.ac.uk

Adsefydlu iaith mewn pobl ddwyieithog Cymraeg / Saesneg sydd wedi cael niwed i'r ymennydd

Dave Parry d.s.parry@bangor.ac.uk

Newid ymddygiad siaradwyr Cymraeg goddefol yn yr ysgol / amgylchedd gwaith.

Hannah Paula Philpott psp2de@bangor.ac.uk
Sarah Roberts sarah.e.roberts@bangor.ac.uk 

Gwerthuso rhaglenni darllen Headsprout

Fatima Sultana soubfb@bangor.ac.uk

Gwerthuso effaith strategaethau adolygu ar sail tystiolaeth yn CA4

Emma Tiesteel hbpc14@bangor.ac.uk

Defnyddio economeg Addysg i werthuso effaith rhaglenni gwella ysgolion strategol

Arwel Tomos Williams arwel.williams@bangor.ac.uk

Cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg

School of Education

Enw a Phroffil    E-bost Pwnc ymchwil
Sion Aled Owen elp0d1@bangor.ac.uk

Dadansoddiad o'r rhesymau dros ddefnyddio neu beidio â defnyddio'r Gymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth gan ddisgyblion ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg

Lowri Mair Jones edp3ac@bangor.ac.uk
Abeer Alabdan edp396@bangor.ac.uk

Sut mae'r cwricwlwm craidd ychwanegol/estynedig ym maes addysg nam ar y golwg yn cael ei ystyried a'i ddehongli yn system addysgol Saudi Arabia

Ellie Morsman edp829@bangor.ac.uk
Carla Marie Owen edp714@bangor.ac.uk
Laura Ann Pitts edp72e@bangor.ac.uk
Nia Mererid Parry edp504@bangor.ac.uk

Gwerthuso Cymraeg achlysurol mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg yng Ngogledd Cymru

Helena O'Boyle edp807@bangor.ac.uk

Cyflwyno Dadansoddiad Cymhwysol o Ymddygiad i fyfyrwyr mewn ysgolion anghenion arbennig a gynhelir. Y nod, cynyddu ymddygiad ymaddasol i fyfyrwyr gael mynediad i'r cwricwlwm.

Yue Zhang edp1e4@bangor.ac.uk 

Gwerthuso Cynllunio Iaith mewn Addysg ar gyfer Addysg Mandarin yn Cambodia: Arferion a heriau presennol

Ashen Mehwish edp1e7@bangor.ac.uk 
Jane Pegram j.pegram@bangor.ac.uk

Cydweithio i wella ymddygiad disgyblion a hyrwyddo lles mewn clwstwr o ysgolion.

John Angela edp0d5@bangor.ac.uk
Dada Charu edpf61@bangor.ac.uk
Underwood Clive edp5eb@bangor.ac.uk

Astudiaeth o'r ffactorau sy'n dylanwadu ar fynediad a chynhwysiant myfyrwyr ag anawsterau dysgu mewn ysgolion rhyngwladol

Kelly, Edwin edp405@bangor.ac.uk
Laura Elizabeth Jones edp2d2@bangor.ac.uk
Susan Ruth Peart edp580@bangor.ac.uk
Catherine Eleri Powell pep01a@bangor.ac.uk
Gwyn Robert Jones edp9eb@bangor.ac.uk

Gweithredu'r Fframwaith Llythrennedd ar draws y cwricwlwm uwchradd; astudiaeth achos.

Lindsay Marie Roberts edp38e@bangor.ac.uk
Sonya Woodward edpfd9@bangor.ac.uk
Rachel Tombs Bezkoro-Wajnyj edpfda@bangor.ac.uk
Claire Quinn edpfd8@bangor.ac.uk