Clive Underwood

Mae Clive wedi treulio'r 17 mlynedd ddiwethaf mewn gwahanol swyddi dysgu ac arwain mewn ysgolion rhyngwladol ac mae wedi gweithio yn y Weriniaeth Tsiec a'r Aifft. Mae wedi gweithio gydag amrywiaeth o fyrddau achredu ac arholi ysgolion rhyngwladol. Mae ei brif faes astudio a diddordebau mewn addysg fyd-eang, addysg ryngwladol, llythrennedd plant a chefnogi myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae ei astudiaeth ddoethurol yn cymharu gwahanol fathau o ysgolion sydd wedi'u dynodi'n 'ysgolion rhyngwladol', ac yn anelu at archwilio'r ffactorau sy'n dylanwadu ar fynediad a chynhwysiant myfyrwyr ag anawsterau dysgu mewn ysgolion rhyngwladol.

Nod yr astudiaeth yw mynd i'r afael â maes lle nad oes llawer o waith ymchwil wedi'i wneud, trwy gymharu'r trefniadau derbyn, adnoddau ac ymarfer wrth gefnogi myfyrwyr ag anawsterau dysgu mewn gwahanol ysgolion rhyngwladol. Ymdrinnir â samplau o 4-6 ysgol o ddau amgylchedd rhyngwladol (Cairo yn yr Aifft, a Prag yn y Weriniaeth Tsiec), a ddewiswyd oherwydd profiad yr ymchwilydd yn gweithio mewn gwahanol swyddi mewn ysgolion rhyngwladol yn y ddwy ddinas. Nod yr astudiaeth yw gofyn ai teipoleg yr ysgol, athroniaeth yr ysgol, materion amgylcheddol a chyd-destunol, neu ffactorau sy'n gysylltiedig â safonau a bennir gan fyrddau/sefydliadau achredu ysgolion rhyngwladol, sy'n fwyaf perthnasol o ran llwyddiant wrth dderbyn, integreiddio a chynnwys amrywiaeth o ddisgyblion ag anawsterau dysgu mewn ysgolion rhyngwladol. Nod yr astudiaeth yw canfod a yw annibyniaeth gymharol rhai ysgolion rhyngwladol wrth wneud penderfyniadau a gosod safonau yn cyfrannu at ddull arloesol, neu a yw'r anawsterau a ganfyddir sy'n deillio o wahanu gwerthoedd 'y wladwriaeth gartref' a systemau cefnogi yn cyfyngu ar barodrwydd ysgolion rhyngwladol i gofrestru a chefnogi myfyrwyr ag anawsterau dysgu. Lles ac ymddygiad mewn clwstwr o 10 ysgol yng Ngogledd Cymru.